پونه  مختاری
بیومکانیک ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
http://P-Mokhtari-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html